ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

 ШЕВЕЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

_____________________________________________________________________________

 

                                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 28 лютого 2017 р.                                                                                    № 08  

 

Про створення тимчасових органів

з евакуації та затвердження

Положення про них по

Шевелівській сільській раді

 

 

       З  метою  забезпечення  проведення евакуації населення с.Шевелівка в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і в особливий період , відповідно до Кодексу  цивільного захисту України, Постанови  Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 року № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», наказу МНС України від 07.09.2004 року № 44 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо планування і порядку проведення евакуації населення «,  розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації від 30.01.2017 року №41 «Про визначення безпечних районів для евакуації населення району «,керуючись ст..38 п. 2 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні «,виконком Шевелівської сільської ради

 

                                                В И Р І Ш И В:

 

1.Створити тимчасові органи з евакуації згідно з додатком 1.

2.Затвердити:

1)положення про тимчасові органи з евакуації (додаток 2);

2)положенняпро порядок організації проведення евакуації населення села Шевелівка у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру(додаток 3);

3). посадовий склад комісії з питань евакуації (додаток 4);

4)місця безпечного розселення населення ( додаток 5).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

 

 

                Сільський голова                                                            Г.І.Євсюкова

                                                                                                                                             

                                                                                                            

 

 

                                                                                                            Додаток 1

                                                                                             до рішення виконавчого комітету

                                                                                              від 28 лютого 2017 р. № 08

 

 

ТИМЧАСОВІ ОРГАНИ З ЕВАКУАЦІЇ

 

 

№ ППЕ

Підприємство, установа, організація, яка формує ППЕ

Адреса ППЕ

 

№1

Шевелівський навчально – виховний комплекс

с.Шевелівка вул. Молодіжна 10а

№2

Сільський клуб

с.Шевелівка

вул.Центральна,92б

№3

ОСББ «Молодіжний 31»

с.Шевелівка вул..Молодіжна 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Додаток 2

                                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                                від 28 лютого 2017 р. № 08

 

                                                                    ПОЛОЖЕННЯ

про тимчасові органи з евакуації

 

1.   Комісія з питань евакуації (далі - евакокомісія) є тимчасовим робочим органом виконавчого комітету сільської ради, який здійснює планування, підготовку і проведення комплексу заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення із зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій (далі НС) і розміщення його у безпечних місцях населеного пункту у разі виникнення безпосередньої загрози життю або заподіянню шкоди здоров'ю людини, підготовку населення до проведення заходів з евакуації, підготовку органів з евакуації до виконання завдань.

Евакокомісія створюється рішенням виконавчого комітету сільської  ради і підпорядковується сільському  голові - начальнику цивільного захисту села.

2. Евакокомісії села підпорядковуються всі евакооргани, що створюються на території села  для організації і проведення евакуації населення.

Евакокомісія у своїй роботі керуються законодавчими та нормативно-правовими актами України з питань цивільного захисту, розпорядчими документами Начальника Цивільного захисту України, сільского голови, іншими розпорядчими документами з питань захисту населення та цим Положенням.

3. Евакокомісія проводить засідання з питань планування, підготовки, організації, проведення та всебічного забезпечення евакуації населення, приймає відповідні рішення.

Рішення евакокомісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії і який в подальшому є основою для прийняття сільським  головою рішення на організацію та проведення евакуації населення міста з району НС.

4. Основними завданнями евакокомісії є:

- планування, підготовка і проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення НС у мирний та воєнний час;

- планування, приймання та розміщення еваконаселення свого села, або еваконаселення, яке прибуває на територію села з інших районів (за окремим розпорядженням);

- узгодження дій районних евакуаційних комісій, підприємств, установ і організацій у здійсненні ними заходів щодо підготовки і проведення евакуації населення у разі виникнення НС;

- підготовка населення до проведення евакуаційних заходів;

- підготовка підпорядкованих евакуаційних органів (районних, об'єктових евакокомісій, збірних евакуаційних пунктів, приймальних евакуаційних пунктів та інших евакоорганів) до виконання завдань та дій за призначенням;

- організація оповіщення населення про виникнення НС та початок евакуації;

- участь в вивченні та визначенні можливих ризиків небезпеки та зон можливих НС, як на території села так і сусідніх сіл;

- прогнозування можливих наслідків при виникненні НС і потреби проведення евакуації населення та вивезення матеріальних цінностей;

- визначення безпечних місць (пунктів) розміщення еваконаселення і подання пропозиції сільському  голові про їх закріплення за організаціями та об'єктами;

- організація підготовки безпечних місць, (пунктів) для розміщення евакуйованого населення;

- вивчення обставин, що склалися в результаті виникнення НС та підготовка пропозицій сільському  голові для прийняття рішення щодо проведення евакуації населення;

- керівництво організацією та проведенням евакуації населення і вивезенням матеріальних цінностей;

- залучення до виконання евакуаційних заходів органів управління підприємств, установ та організацій, сил і засобів служб цивільного захисту села, залежно від потреби та координація їх дій;

- контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів для забезпечення евакуаційних перевезень;

- визначення місць посадки (висадки) населення та маршрутів руху евакуйованого населення транспортними засобами і пішки до безпечних місць розміщення;

- організація розроблення, погодження та затвердження планів евакуації підпорядкованих евакоорганів села;

- контроль відповідно до законодавства за діяльністю евакуаційних органів під час підготовки та проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення НС;

- контроль за розміщенням та організацією життєзабезпечення евакуйованого населення;

- взаємодія з іншими органами управління і силами цивільного захисту щодо організації та проведення евакозаходів;

- організація інформаційного забезпечення;

- здійснення інших функцій, які пов'язані з покладеними на неї завданнями.

5. Евакокомісія має право:

- приводити в готовність всі евакуаційні органи, необхідні сили і засоби та керувати їх діями з евакуації населення;

- залучати для проведення евакозаходів органи управління, сили і засоби суб'єктів господарювання (підприємств, установ та організацій) незалежно від форми власності;

- доводити в межах своєї компетенції, начальникам сільських служб цивільного захисту, підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності і підпорядкування, завдання з виконання евакуаційних заходів та здійснювати контроль за їх виконанням;

- безкоштовно одержувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування матеріали і документи, необхідні для планування та організації евакозаходів;

- відпрацьовувати та подавати сільському  голові - начальнику цивільного захисту села пропозиції щодо матеріально-технічного та інших видів забезпечення проведення екозаходів;

- заслуховувати керівників та посадових осіб органів управління і суб'єктів господарювання про хід виконання завдань щодо проведення і забезпечення евакозаходів на території села;

- проводити перевірки стану готовності підпорядкованих евакоорганів і служб забезпечення до дій за призначенням;

- приймати рішення, в межах повноважень евакокомісії, під час проведення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення НС.

6. Організація роботи евакокомісії.

Евакокомісія працює згідно з річним планом роботи комісії, який затверджується сільським  головою з питань діяльності виконавчих органів ради (згідно розподілу повноважень). Контроль за виконанням рішень комісії покладається на секретаря комісії.

Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови комісії в міру потреби, але не менше 2 разів на рік. Головує на засіданні голова комісії, а за його відсутності або за його дорученням - секретар. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Рішення комісії приймається більшістю присутніх відкритим голосуванням. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення евакокомісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.

Евакокомісія села контролює діяльність евакуаційних комісій районів, суб'єктів господарювання та інших евакоорганів, розташованих на території села, під час перевірок, навчань і тренувань.

У разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації населення, з складу сільської комісії з питань евакуації створюється оперативна група, яка розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації.

Оперативну групу очолює заступник голови евакокомісії. До складу оперативної групи залучаються, як визначені посадові особи, так і наявні члени евакокомісії в залежності від обстановки, що склалася.

На оперативну групу покладаються завдання щодо практичної організації евакозаходів на збірних евакуаційних пунктах, на визначених пунктах збору та безпечних пунктах тимчасового розміщення, а також заходів щодо життєзабезпечення евакуйованого населення. Про хід виконання евакозаходів оперативна група постійно інформує голову евакуаційної комісії.

Евакокомісія спільно з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення сільської ради, місцевою службою зв'язку і оповіщення організовує та постійно удосконалює системи зв'язку евакуаційних органів.

Евакокомісія розробляє завдання щодо транспортного забезпечення евакуації населення та вивезення матеріальних цінностей із небезпечних зон у разі виникнення НС та через місцеву спеціалізовану службу цивільного захисту транспортного забезпечення доводить їх до підприємств, установ та організацій.

На період підготовки та проведення евакозаходів комісія забезпечується відповідними засобами зв'язку.

Транспортне забезпечення членів комісії під час роботи в зоні НС покладається на виконавчий комітет сільської  ради.

Члени комісії на період проведення евакозаходів, якщо цього вимагають обставини, забезпечується спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту.

Організація побутового забезпечення членів комісії під час роботи в зоні НС покладається на відповідні служби виконавчого комітету сільської ради.

Після прийняття рішення на проведення евакуаційних заходів на території села, для надання допомоги евакокомісії рішенням начальника цивільного захисту села додатково можуть залучатися необхідні сили та засоби від спеціалізованих служб цивільного захисту села.

7. Склад евакокомісії:

голова евакокомісії;

заступник голови евакокомісії;

секретар евакокомісії;

члени евакуаційної комісії (які входять до складу груп забезпечення евакозаходів):

група обліку евакуації населення та інформації;

група з організації розміщення евакуйованого населення в безпечних пунктах;

група зв'язку, оповіщення та транспортного забезпечення;

група медичного та матеріально-технічного забезпечення

Групи забезпечення евакозаходів формуються з відповідних фахівців.

8. Функціональні обов'язки голови евакокомісії.

Голова евакокомісії підпорядковується сільському голові - начальнику цивільного захисту, особисто керує роботою евакокомісії і відповідає: за планування, організацію та проведення евакуаційних заходів; підготовку особового складу комісії та евакоорганів села до виконання покладених на них завдань.

Голова евакокомісії вносить пропозиції щодо чисельного та персонального складу комісії, розподіляє обов'язки посадових осіб евакокомісії, визначає завдання начальникам груп забезпечення з питань організації всебічного забезпечення евакуації населення.

Голова комісії:

- здійснює керівництво діяльністю евакокомісії, несе персональну відповідальність за виконання покладених на евакокомісію завдань та прийняття нею рішення, визначає ступінь відповідальності посадових осіб евакокомісії;

- здійснює підготовку комісії до виконання евакуаційних заходів при виникненні НС;

- організовує роботу евакокомісії з розроблення плану евакуації населення села в разі загрози або виникнення НС;

- контролює створення евакоорганів у селі (об'єктових евакокомісій та інших евакоорганів), достатніх для проведення евакуації та приймання населення при виникнення НС;

- організовує надання допомоги евакуйованому населенню з питань забезпечення його життєдіяльності та соціального захисту;

- затверджує положення про структурні підрозділи та функціональні обов'язки працівників евакоорганів села;

- бере участь у розробці документів евакокомісії, функціональних обов'язків її членів та організації навчання;

- здійснює керівництво евакуаційними органами міста при проведенні евакуації (прийманні) населення;

- віддає у межах своїх повноважень розпорядження, що є обов'язковими для виконання всім органами управління та керівниками суб'єктів господарювання незалежно від форм власності.

9. Заступник голови підпорядковується голові евакокомісії. Йому підпорядковується весь особовий склад евакуаційної комісії. Він відповідає за:

своєчасність розроблення плану евакуації населення села на випадок можливих НС і коригування його щороку станом на 1 січня поточного року;

своєчасне приведення у готовність всіх евакоорганів села.

При проведенні евакуації заступник голови евакокомісії координує діяльність груп, що входять до її складу, а також організовує чергування членів евакомісії.

Під час відсутності голови евакокомісії він виконує його обов'язки.

10. Секретар евакокомісії відповідає за:

повноту та правильність розробки плануючих документів з евакозаходів на території села, їх щорічне коригування;

своєчасне доведення до виконавців розпоряджень (рішень) голови евакокомісії;

збір і узагальнення інформації, що надходить від робочих груп евакокомісії;

оформлення і реєстрацію документів евакокомісії.

11. Основними завданнями груп забезпечення евакуаційних заходів є:

- розроблення розділів Плану евакуації населення села з питань забезпечення підготовки і проведення евакозаходів за своїми напрямками і щорічне його коригування станом на 1 січня поточного року;

- визначення сил і засобів, необхідних для забезпечення евакозаходів за напрямами, та подача заявок на поповнення недостатньої кількості матеріальних засобів;

- організація забезпечення евакозаходів під час проведення евакуації населення та всебічне життєзабезпечення евакуйованого населення в безпечних місцях (пунктах) розміщення;

- узагальнення даних щодо кількості населення, що підлягає евакуації, переліку майна, яке підлягає вивезенню на нове місце розташування під час проведення евакуації;

- підготовка донесень за встановленими формами.

12. За членами евакокомісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

 

 

            Секретар ради                                             Проскуріна Т.С.  

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

                                                                                                       Додаток 3

                                                                                    до рішення  виконавчого комітету

                                                                                    від 28 лютого 2017 р. № 08

Положення
про порядок організації проведення евакуації населення
села Шевелівка у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

1. Загальні положення

1.1. Терміни, що вживаються у Положенні про порядок організації проведення евакуації населення села Шевелівка у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі Положення), мають таке значення:

евакуація - комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення із зон впливу наслідків надзвичайних ситуацій (далі НС) і розміщення його у безпечних районах (місцях) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров'ю людей;

безпечний район (пункт) - придатний для життєдіяльності район (пункт) розміщення евакуйованого населення, який визначається рішенням виконавчого комітету сільської ради за межами зон можливого руйнування, хімічного зараження, катастрофічного затоплення;

евакуаційні органи села - підрозділи управління процесом евакуації, які призначаються рішенням виконавчого комітету сільської ради для планування, підготовки, організації та проведення евакуації населення, а також для приймання і розміщення евакуйованого населення;

життєзабезпечення населення в НС - взаємоузгодженні заходи направлені на створення і підтримання умов, мінімально необхідних для збереження життя і підтримання здоров'я людей в зоні НС, на маршрутах їх евакуації і в місцях розміщення евакуйованих згідно встановлених норм.

2. Планування евакуації населення

2.1. Планування евакуаційних заходів на території села здійснено на підставі можливої обстановки, яка може статися на території села у разі загрози виникнення або виникнення НС, внаслідок якої створюється загроза життю та заподіяння шкоди здоров'ю людей.

Висновки з оцінки обстановки у разі виникнення НС зазначаються у пояснювальній записці до плану евакуації населення села Шевелівка.

2.2. План евакуації населення села розробляється завчасно  головою цивільного захисту населення сільськоїради (далі управління) спільно з  комісією з питань евакуації селаШевелівка і відповідними службами, які забезпечують проведення евакуаційних заходів.

2.3. Керівники підприємств, установ та організацій села самостійно визначають своїм рішенням відповідальних за розробку планів евакуації населення.

2.4. Порядок розробки і зміст планів евакуації, розміщення та життєзабезпечення населення визначається відповідними нормативно-правовими документами, які встановлюють вимоги щодо організації, планування, забезпечення і проведення евакуації населення із зон НС.

2.5. Організаційно-методичне керівництво планування евакуаційних заходів при надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру на території села здійснює голова  цивільного захисту населення сільської ради.

3. Організація і порядок проведення евакуації населення та матеріальних цінностей

Евакуація населення є основним способом захисту населення при загрозі виникнення або виникненні НС, внаслідок яких створюється безпосередня загроза життю та заподіяння шкоди здоров'ю людей.

Проведення евакуації населення із зони НС в кожному конкретному випадку визначається умовами виникнення і розвитку надзвичайної ситуації, характером і просторово-часовими параметрами впливу вражаючих факторів джерела НС.

Евакуації підлягає населення села, яке потрапляє до:

зони можливого хімічного забруднення;

районів виникнення зсувних процесів;

зони можливого катастрофічного затоплення;

об'єктів впливу терористичних дій;

зони НС, де виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю людей.

У разі істотного погіршення техногенної та природно-екологічної обстановки або при отриманні інформації (прогнозу) про можливість виникнення НС, а також у разі раптового її виникнення вводиться режим підвищеної готовності або режим надзвичайної ситуації для евакуаційних органів села.

3.1 Організація та здійснення підготовчих заходів для проведення евакуації населення.

При отриманні достовірного прогнозу виникнення НС на території села проводяться підготовчі заходи, мета яких полягає у створенні сприятливих умов для організованого виходу або вивезення людей із зони надзвичайної ситуації.

Для цього організовуються та здійснюються наступні заходи:

приводяться в готовність евакооргани села та уточнюється порядок їх роботи (за необхідністю в район НС (події) направляється оперативна група  комісії з питань евакуації або районів в селі);

уточнюється чисельність населення, що підлягає евакуації пішим порядком і транспортом;

здійснюється розподіл транспортних засобів по пунктах посадки;

при необхідності готуються маршрути евакуації (встановлення дорожніх знаків і покажчиків, тощо);

готуються до розгортання збірні евакуаційні пункти, безпечні пункти розміщення, пункти посадки-висадки;

перевіряється готовність систем оповіщення та зв'язку.

3.2. З прийняттям рішення на проведення евакуації здійснюються наступні заходи:

проводиться оповіщення керівників евакоорганів, суб'єктів господарювання, а також населення про початок і порядок евакуації;

розгортаються і приводяться в готовність евакооргани села (за необхідністю в район НС (події) направляється оперативна група евакуаційної комісії села   );

здійснюється збір та підготовка до відправки в безпечні пункти розміщення населення, що підлягає евакуації;

здійснюється подача транспортних засобів до пунктів посадки і посадка населення на транспорт;

проводиться прийом і розміщення еваконаселення в завчасно підготовлених безпечних пунктах розміщення, довготривалого проживання (готелі, профілакторії, тощо);

організовуються та здійснюються заходи з першочергових видів життєзабезпечення евакуйованого населення.

Керівники суб'єктів господарювання, в приміщеннях яких заплановано розгорнути безпечні пункти розміщення населення, вживають заходи щодо прийому та розміщенню евакуйованого населення на термін часу необхідного для локалізації та ліквідації наслідків аварії або прийняття рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС на розселення людей в визначених місцях, житло яких не придатне для проживання.

3.3. В залежності від часу і термінів проведення можливі наступні варіанти евакуації населення: завчасна і термінова.

Завчасна евакуація населення здійснюється із зон можливої дії вражаючих факторів при отриманні достовірних даних з високою вірогідністю виникнення НС.

Термінова евакуація населення здійснюється при виникненні НС.

3.4. В залежності від характеру небезпеки, часу дії вражаючих факторів НС і порушення умов життєзабезпечення населення можлива загальна або часткова евакуація населення.

При проведенні загальної евакуації із зони НС вивозиться (виводиться) всі категорії населення.

Загальна евакуація населення проводиться із зон радіоактивного та хімічного забруднення, катастрофічного затоплення мікрорайонів міста у разі руйнування гідротехнічних (гідрозахисних) споруд, хвиля прориву яких може досягнути зазначених місць села менше ніж за чотири години.

Для проведення загальної евакуації населення залучаються наявні транспортні засоби села, а в разі виникнення безпосередньої загрози життю або здоров'ю населення - додатково транспортні засоби суб'єктів господарювання та громадян.

Часткова евакуація проводиться при необхідності вивезення (виведення) із зони НС визначеної категорії населення.

Часткова евакуація населення проводиться на підставі рішення виконавчого комітету сільської ради або посадової особи, яка має повноваження щодо прийняття такого рішення.

Часткова евакуація населення проводиться з використанням транспортних засобів, що експлуатуються згідно з графіком роботи.

3.5. Евакуація, як правило проводиться в два етапи.

Перший етап - евакуація населення із зони НС в безпечні пункти розміщення, які знаходяться за межами цих зон. Під безпечні пункти розміщення в селі використовуються учбові заклади, кінотеатри, клуби, будинки культури інші місця загального призначення.

Другий етап - при довготривалому характеру НС або неможливості повернення населення до місць постійного проживання здійснюється переміщення населення із безпечних пунктів розміщення в пункти довготривалого проживання. Під пункти довготривалого проживання використовуються готелі, оздоровчі табори, профілакторії і інші відповідні приміщення.

В окремих випадках в залежності від обстановки евакуація населення може проводитись в один етап - із зони НС безпосередньо в пункти довготривалого проживання.

3.6. Евакуація матеріальних і культурних цінностей проводиться у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть заподіяти їм шкоду, за наявності часу на її проведення, що визначається на підставі інформації суб'єктів моніторингу, спостереження, лабораторного контролю та прогнозування надзвичайних ситуацій.

Перелік, обсяги та черговість проведення евакуації матеріальних і культурних цінностей визначаються рішенням міської комісії з питань евакуації, суб'єктами господарювання, громадськими об'єднаннями та/або громадянами, у віданні або власності яких перебувають зазначені цінності, та враховується під час планування заходів з евакуації відповідно до методики, що затверджується керівництвом ДСНС України.

Приймання, перевезення, розміщення, облік та зберігання евакуйованих матеріальних і культурних цінностей здійснюється за рішенням  комісії з питань евакуації, у визначеному законодавством порядку.

3.7. Рішення на проведення евакуації населення в залежності від масштабів і особливостей НС та згідно діючого законодавства приймають:

на місцевому рівні - сільський голова;

на об'єктовому рівні - керівник об'єкта.

У невідкладних випадках, зокрема у разі безпосередньої загрози життю та здоров'ю населення, рішення про проведення екстреної евакуації населення приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації негайно повідомивши про прийняте рішення сільському голову, а за його відсутності - керівник аварійно-рятувальної служби, який першим прибув у зону надзвичайної ситуації та має повноваження для прийняття таких рішень.

3.8. У разі виникнення надзвичайної ситуації на транспорті під час перевезення пасажирів відповідальність за їх евакуацію покладається на підприємства, установи, організації, що здійснюють транспортні перевезення, та сили цивільного захисту.

3.9. Основою для прийняття рішення на проведення евакуації є наявність загрози життю і здоров'ю людей, яка оцінюється згідно завчасно встановленим для кожного виду небезпеки критеріями.

3.10. Загальне керівництво проведенням евакуаційних заходів, в залежності від характеру НС, здійснюється органом, який прийняв рішення на проведення евакуації.

3.11. Безпосереднє проведення евакуації із зони НС покладається на евакуаційні органи, які створено завчасно виконавчим комітетом сільської ради, районних в місті рад, керівниками об'єктів.

3.12. Для планування, підготовки та проведення евакуації, приймання і розміщення населення в селі створено наступні тимчасові органи з евакуації евакуації:

 місцева комісії з питань евакуації;

евакуаційні комісії об'єктів, установ та організацій;

оперативні групи від місцевої та районних комісій з питань евакуації;

збірні евакуаційні пункти;

безпечні пункти розміщення.

Адміністрації евакуаційних органів призначаються з числа керівного складу та працівників виконавчих органів сільської ради,  об'єктів на базі яких створюються ці органи.

Час на розгортання і підготовку до роботи тимчасових органів з евакуації усіх рівнів не перевищує чотирьох годин з моменту отримання рішення про проведення евакуації.

3.13. Місцева комісія з питань евакуації відповідає за безпосереднє планування, підготовку, організацію та здійснення евакуації населення із зон НС. Комісію очолює голова, який за посадою є сільським головою. Крім того, у разі виникнення потреби у негайному проведенні евакуації в складі евакуаційної комісії міста створюється оперативна група, яка розпочинає свою роботу з моменту прийняття рішення на проведення евакуації. На оперативну групу покладаються завдання щодо практичної організації евакозаходів на збірних евакуаційних пунктах, в пунктах збору (безпечних районах), тимчасового розміщення еваконаселення, а також організація його життєзабезпечення.

3.14. Збірні евакуаційні пункти (ЗЕП) уточнюють чисельність евакуйованого населення, порядок його відправлення, організовують їх збір та ведення обліку, здійснюють посадку населення на транспортні засоби, формують піші і транспортні колони, контролюють відправлення населення, яке евакуйовується в безпечні райони (пункти), інформують місцеву комісію з питань евакуації про відправлення населення, організовують надання медичної допомоги евакуйованому населенню та охорону громадського порядку.

ЗЕП, як правило, розгортаються для проведення завчасної евакуації населення.

У разі виникнення НС, під час якої необхідно проводити термінову евакуацію населення, ЗЕП можуть не розгортатися. Функції збірних пунктів евакуації за рішенням керівника комісії з питань евакуації покладаються на оперативні групи. В цьому випадку облік населення, що евакуюється із зони НС, здійснюється в безпечних пунктах розміщення або в пунктах довготривалого проживання.

3.15. В залежності від обстановки, яка може виникнути внаслідок НС, її характеру, і від кількості населення, яке підлягає евакуації, евакуаційні органи села можуть не розгортатися, а відповідними рішення призначаються відповідальні особи (група осіб) за проведення евакуації.

3.16. Способи евакуації населення, терміни її проведення, категорії і кількість населення, яке підлягає евакуації із зони НС, визначається органом, який прийняв рішення на проведення евакуації в залежності від умов виникнення і розвитку НС, характеру і просторово-часових параметрів дії вражаючих факторів джерела НС.

3.17. Евакуйоване населення села розміщується у школі,сільському клубі , квартирах придатних для проживання  підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

3.18. Повернення евакуйованого населення до місць постійного проживання здійснюється за рішенням місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

3.19. Основними заходами щодо організації евакуації населення, які здійснює виконавчий комітет сільської ради, евакуаційні органи, об'єкти, установи та організації при встановленні режимів функціонування місцевої ланки обласної територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ є:

3.19.1. В режимі повсякденної діяльності:

розробка планів евакуації, розміщення та життєзабезпечення населення;

облік населення, яке потрапляє в небезпечні зони при виникненні НС, визначення безпечних пунктів розміщення та довготривалого проживання, визначення маршрутів евакуації;

планування питань забезпечення евакуаційних заходів;

планування питань транспортного забезпечення евакуації населення;

підготовка евакуаційних органів до виконання завдань за призначенням;

організація взаємодії всіх органів, які приймають участь в проведенні евакуаційних заходах або забезпечують їх проведення.

3.19.2. В режимі підвищеної готовності:

приведення в готовність евакуаційних комісій;

уточнення категорії і чисельності населення, а також порядку і способів проведення евакуації населення;

підготовка до розгортання безпечних пунктів розміщення і довготривалого проживання евакуйованого населення;

уточнення чисельності і підготовка транспортних засобів до перевезення людей;

підготовка до розгортання евакуаційних органів, пунктів посадки і висадки населення;

уточнення з взаємодіючими службам питань розміщення та життєзабезпечення населення;

при необхідності проведення евакуаційних заходів.

3.19.3. В режимі надзвичайної ситуації:

оповіщення населення про початок і способах проведення евакуації;

розгортання і приведення в готовність евакуаційних органів;

приведення в готовність безпечних пунктів розміщення і довготривалого проживання евакуйованого населення;

подача транспортних засобів на пункти посадки населення;

збір і відправка в безпечні пункти розміщення (довготривалого проживання) населення, яке підлягає евакуації;

облік евакуйованого населення;

прийом і розміщення евакуйованого населення в безпечних пунктах розміщення (довготривалого проживання) населення;

організація роботи щодо життєзабезпечення евакуйованого населення в визначених безпечних пунктах розміщення (довготривалого проживання) населення.

Порядок дій евакуаційних органів щодо організації та проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення НС визначено планом евакуації населення міста з урахуванням особливостей виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4. Забезпечення евакуації населення

4.1. З метою створення умов для організованого проведення евакуації населення плануються і здійснюються заходи з наступних видів забезпечення: транспортне, медичне, охорона громадського порядку, безпека дорожнього руху, матеріально-технічне та інші.

4.2. Транспортне забезпечення - це комплекс заходів щодо підготовки і розподілу транспортних засобів, які призначені для виконання евакуаційних перевезень.

В залежності від масштабу НС, наявності транспортних засобів можливі наступні варіанти використання транспортних засобів:

вивезення населення із зони НС безпосередньо на кінцеві пункти евакуації до місць розміщення;

вивезення населення спочатку на безпечні пункти розміщення, а потім на кінцеві пункти евакуації до місць розміщення;

виведення населення пішим порядком із зони НС до безпечних пунктів розміщення з подальшою посадкою і вивезенням на кінцеві пункти евакуації до місць розміщення

Транспортне забезпечення евакуації населення в місті здійснюється спеціалізованою службою цивільного захисту транспортного забезпечення з використанням транспортних засобів згідно договорів.

Залучення додаткових транспортних засобів під час проведення часткової евакуації населення здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради або посадової особи, яка має повноваження щодо прийняття такого рішення.

Суб'єктові господарювання або громадянину, транспортні засоби яких залучалися для здійснення заходів з евакуації населення, компенсується вартість наданих послуг і розмір фактичних (понесених) витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію загрози виникнення надзвичайної ситуації або наслідків надзвичайної ситуації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Працівник суб'єкта господарювання, власник, користувач, водій транспортного засобу, які відмовилися від надання послуг з перевезення населення, яке підлягає евакуації, несуть відповідальність відповідно до закону.

4.3. Медичне забезпечення - це проведення органами охорони здоров'я організаційних, лікувальних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, направлених на охорону здоров'я евакуйованого населення, своєчасне надання медичної допомоги потерпілим під час евакуації, а також попередження виникнення і розповсюдження масових інфекційних захворювань.

Виконання завдань щодо медичного забезпечення евакуаційних заходів покладено на медичну службу амбулаторії сімейної медицини села Шевелівка.

4.4. Охорона громадського порядку і забезпечення безпеки дорожнього руху під час евакуації населення здійснюється  дільничним інспектором поліції Балаклійського району згідно з повноваженнями визначеними законодавством.

4.5. Матеріально-технічне забезпечення - це повне і своєчасне забезпечення евакуаційних органів і евакуйованого населення матеріальними засобами і майном, необхідним для проведення евакуації і організації життєзабезпечення евакуйованого населення.

Виконання завдань щодо матеріально-технічного забезпечення евакуаційних органів і евакуйованого населення покладається на виконавчий комітет сільської ради і здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.

4.6. Оповіщення керівників суб'єктів господарювання і населення про початок евакуації проводиться відповідно до Порядку організації оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку у сфері цивільного захисту, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

4.7. Навчання населення діям під час проведення евакуації населення здійснюється відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 444 (Постанова N 444).

4.8. Фінансування заходів щодо проведення і забезпечення евакуації населення здійснюється за рахунок відповідних бюджетів в порядку, визначеним законодавством України.

 

 

 

 

Секретар ради                                           Проскуріна Т.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток 4

                                                                                    до рішення  виконавчого комітету

                                                                                    від 28 лютого 2017р №08

 

 

ПОСАДОВИЙ  СКЛАД  КОМІСІЇ

З ПИТАНЬ ЕВАКУАЦІЇ

 

 

Голова комісії

Євсюкова Галина Іванівна, сільський голова

заступник голови комісії

 

Проскуріна Тетяна Сергіївна, секретар ради

секретар комісії

 

Міронченко Олена Сергіївна,спеціаліст сільської ради

Члени комісії

 

начальник групи обліку еваконаселення

Гармаш Аліна Юріївна,діловод сільської ради

начальник групи обліку перевезень

Ткаченко Микола Іванович, заступник директора ТОВ «річ ленд ін вест « ( за згодою )

начальник групи матеріального забезпечення

Міліна Наталія Іванівна, директор кп»Комунальник-1»

начальник групи відправки еваконаселення

Кононов Андрій Іванович, інженер ТОВ «Річ ленд ін вест» (за згодою )

начальник групи зустрічі та розміщення еваконаселення

Коптяєва Юлія Миколаївна ,директор  Шевелівського НВК

начальник групи зв’язку та оповіщення

Піскунова Юлія Михайлівна,завідуюча поштовим відділенням с.Шевелівка( за згодою )

начальник групи медичного забезпечення

Курочка Аліна Віталіївна,медсестра амбулаторії сімейної медицини с.Шевелівка ( за згодою )

начальник групи охорони громадського порядку

Дорошенко Максим Юрійович ,дільничний інспектор поліції (за згодою )

начальник групи транспортного забезпечення

Волохань Володимир Вікторович, начальник служби охорони ТОВ «Річ ленд ін вест « (за згодою )

 

 

                      Секретар  ради                                             Проскуріна Т.С.

                                                                                                     Додаток 5

                                                                                    до рішення  виконавчого комітету

                                                                                    від 28 лютого 2017 р. № 08

 

МІСЦЯ  БЕЗПЕЧНОГО РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

 

 

№з/п

Найменування об’єкту тимчасового розселення

адреса об’єкту розселення

чисельність еваконаселення,що розселяється

1

Шевелівський навчально – виховний комплекс

с.Шевелівка вул.. Молодіжна 10а

20

2

Шевелівський сільський клуб

с.Шевелівка вул.

Центральна 92б

15

3

ОСББ «Молодіжний 31»

с.Шевелівка вул.. Молодіжна 31

10

 

 

 

 

 

            Секретар ради                                                  Проскуріна Т.С.