ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                                                                   

 

 

                                                                 У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

 ШЕВЕЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

_____________________________________________________________________________

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 24 травня 2016 року                                                                                 № 22

 

Про організацію роботи щодо запобігання

бездоглядності неповнолітніх на території

сільської ради.

           

                       

            Заслухавши  та обговоривши інформацію Слабун Н.П., заступника директора Шевелівського НВК, «Про організацію роботи щодо бездоглядності неповнолітніх на території сільської ради», яка познайомила присутніх з розробленими заходами щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх, керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком   Шевелівської  сільської  ради

 

В И Р І Ш И В :

            1. Інформацію Слабун Н.П., заступника директора Шевелівського НВК, «Про організацію роботи щодо бездоглядності неповнолітніх на території сільської ради»,  прийняти до відома.

            2. Затвердити заходи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх на території сільської ради (додаються).

            3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову

Євсюкову Г.І.

 

 

                  Сільський голова                                                                   Г.І.Євсюкова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх

на території сільської ради

 

     

           Умови, що  на   сьогодні   склалися,   призвели   до   такогосоціального  явища,  як  безпритульність  і  бездоглядність дітей. Діти,  що покинуті батьками або самі покинули  сім'ю,  в  якій  не створено  нормальних  умов  для  життя  та  повноцінного розвитку, займаються бродяжництвом,  жебракуванням, крадіжками, систематично вживають алкогольні напої, токсичні і наркотичні речовини та часто стають жертвами сексуальних  злочинів,  залучаються  дорослими  до протиправної  діяльності.  Життя  і  здоров'я таких дітей постійноперебуває  під  загрозою,  а  збільшення  їх   чисельності   такожстановить певну загрозу для суспільства.

      До основних  причин,  що  зумовлюють дитячу безпритульність ібездоглядність, слід віднести такі:

    - жорстокі форми виховання дітей в сім'ях;

     - психологічна кризастосунків батьківта  дітей;                

     - неспроможність або небажання сім'ї виконувати виховні функції;

    -  перебування дітей під опікою матеріально неспроможних родичів(бабусь, дідусів);

    -  експлуатація батьками   праці   дітей, що призводить допослаблення будь-якої мотивації до продовження навчання;

   -   нездатність державної інтернатної системи забезпечитисоціалізацію  вихованців  з урахуванням їх потреб та умов розвиткусуспільства;

     - низька результативність роботи органів опіки та піклування.

      Одним з напрямів подолання сирітства є створення та поширенняформ  сімейного  виховання  дітей-сиріт  та   дітей,   позбавленихбатьківського піклування.Головним завданням  у подоланні    дитячоїбезпритульності і бездоглядності, запобіганні сирітству, створенніумов для всебічного розвитку та виховання дітей є

-  розроблення тазапровадженняефективних форм  роботи зпрофілактики дитячої безпритульності і  бездоглядності,

- виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні  функції  та  забезпечення   захисту прав дітей, які виховуються в таких сім'ях;

  -   застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей,  якіперебувають у складних життєвих обставинах;

  -   ведення єдиного електронного банку даних про  дітей-сиріт  тадітей,   позбавлених   батьківського   піклування,   з   наступнимвпровадженням системи їх обліку;

   -  запровадження ефективних форм і методів роботи з дітьми,  якіперебувають в закладах соціального захисту;

    - завершення роботи  з  формування  мережі закладів соціальногозахисту дітей та удосконалення їх діяльності;

    - забезпечення підготовки  та  перепідготовки фахівців закладівсоціального захисту дітей.

Питання запобігання негативним проявам у підлітковому та молодіжному середовищі, зменьшення кількості злочинів, які вчиняють неповнолітні, перебувають на постійному контролі, як органів виконавчої влади так і місцевого самоврядування. Саме тому з метою мінімізації негативних проявів у дитячому та підлітковому середовищі  на засідання  чергової сесії  виноситься питанняпро стан дитячої безпритульності і злочинності на території Шевелівської сільської ради і заходи по її ліквідації, та перелік заходів, що мають на меті попередження бездоглядності, правопорушень, поширення негативних явищ в підлітковому та молодіжному середовищі.  Щорічно дане питання розглядається на засіданні виконавчого комітету, на засіданні координаційної ради у справах дітей  та черговій сесії.  Звичайно знаковим показником є кількість злочинів вчинених неповнолітніми за даний період.

            З метою виконання заходів профілактики злочинів систематично проводяться перевірки стану правовиховної роботи у навчальному  закладі, адміністрацією  навчального закладу надається консультативна допомога з питань протидії підліткової злочинності, проводяться індивідуальні бесіди, групові лекції з дітьми, що перебувають на внутрішньошкільному обліку. Нажаль в  Шевелівському НВК відсутня посада шкільного  психолога  та соціальних педагогів.

            Звичайно є певні проблеми, а саме відвідування неповнолітніми навчальних закладів, пропуски ними навчання без поважних причин, бо саме така „прихована бездоглядність” і є в подальшому передумовою залучення дитини до криміналу. Потрібно відмітити, що у всіх навчальних закладах праціює система контролю за відвідуваннями учнями уроків, але вважаю, що дана система може бути вдосконалена шляхом більш тісного залучення до неї соціальних педагогів, психологів, класних керівників і звичайно більш тісній співпраці з батьками.

             З метою профілактики бездоглядності і безпритульності неповнолітніх на території с.Шевелівка класними керівниками спільно з зацікавленими службами проводяться рейди  ”Діти вулиці”, під час рейдів дітей , що бродяжили, жебракували, не виявлено.

           Розуміючи, що саме неблагополучні сім’ї є одним з джерел дитячої бездоглядності і правопорушень, питання додаткового виявлення даних сімей перебуває на постійному контролі. Так метою виявлення дітей, які виховуються в сім”ях, де батьки не виконують своїх батьківських обов”язків по вихованню та утриманню дитини, зловживають алкоголем, службою у справах дітей спільно з зацікавленими службами систематично проводилися профілактичні рейди, обстеження умов проживання даної категорії дітей.

            Головним способом влаштування дітей на території міста залишаеться влаштування дітей під опіку, піклування.  На території села  проживає в сім’ях опікунів та піклувальників 2 дитини  даної категорії.

         Службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді , виконавчим комітетом Шевелівської сільської ради постійно проводиться інформаційно–роз’яснювальна робота серед населення села  щодо впровадження таких форм сімейного виховання, як прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. На даний час на території села створено і функціонують дві  прийомні сім”ї в які влаштовано дві дитини.. Службою у справах дітей постійно проводяться перевірки умов проживання дітей  з багатодітних, неблагополучних  сімей.

            З метою постійного контролю за дотриманням у торгівельних закладах, місцях масового відпочинку молоді чинного законодавства, щодо заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів кримінальною поліцією у справах дітей проводяться рейди-перевірки. В поточному році порушення правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами не виявлено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         рішенням виконкому                                                                                                                                                     Шевелівської сільської ради 

від 24 травня 2016  року № 22

З А Х О Д И

щодо запобігання дитячої бездоглядності на території сільської ради

           

   1.  Посилити  відповідальность батьків або осіб, що їх замінюють,  за неналежне виховання дітей,  порушення  їх  прав,жорстоке поводження, залучення до жебракування.

                                                                                                                     Постійно

  2. Забезпечити   своєчасне   виявлення,  взяття  на  облік, проведення соціального інспектування та супроводження  сімей,  які неспроможні  або  не  бажають  виконувати виховні функції стосовно дітей.                                                                                        Постійно                                                                                                                  

 3. Надавати  допомогу сім'ям  з  дітьми,  зокремасприяти працевлаштуванню батьків, отриманню державної допомоги.                                                                               Постійно

 4. Сприяти у вирішенні питання  щодо  оздоровлення    прийомних  дітей  спільно   збатьками.

                                                                                                                   Постійно

 5. Проводити роботу  щодосоціально-правового захисту безпритульних і бездоглядних дітей, їхсоціалізації, реабілітації та адаптації в суспільстві.

                                                                                                                  Постійно

6.    Проводити зовнішньопрофілактичні заходи  по відпрацюванню місць концентрації неповнолітніх та молоді щодо виявлення  безпритульних дітей, дітей-жебраків, дітей, які схильні до вживання наркотичних, токсичних речовин та алкогольних напоїв.

                                                                                                                    Постійно

7. Обмежити  відвідування  неповнолітніми клубного закладу в навчальний та вечірній час (до 21 години у зимовий періодта до 22 години у літній період).  Забезпечити здійснення контролюза вказаними нормами.                                                                                                                                                                                                                                             Постійно

8. Здійснювати контроль за  дотриманням клубним закладом нормативно-правових  актів  щодо  порядку відвідування їхдітьми,  заборони продажу алкогольних напоїв,  тютюнових  виробів,розповсюдження   наркотиків,   пропаганди   проституції,  насилля,жорстокості.

                                                                                                                         Постійно

9.Сприяти у   влаштуванні дітей-сиріт   та дітей,  позбавлених батьківського піклування,  в сім'ї,  під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

                                                                                                                       Постійно

10. Забезпечити здобуття повної загальної  середньої  освіти дітьми, які не навчалися тривалий час або не навчалися взагалі, на базі вечірніх (змінних)  шкіл  і  професійно-технічних  навчальних закладів.                                                                                                         Постійно

11. Організувати   безкоштовні   тематичні   кінопокази   та кінолекторії для дітей з питань пропаганди здорового способу життя піднесення  духовності та моральності суспільства,  до державних і міських свят, ювілейних дат.                                                 Постійно                                                                                                                        

12. Сприяти у  працевлаштуванні  і забезпеченням житлом  дітей-сиріт  та   дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  які  є  випускниками  шкіл-інтернатів, загальноосвітніх  шкіл  і  професійних училищ,  вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.                                                                                                                                                                Постійно                                                                                                                        

13. Забезпечити    функціонування   позашкільних   навчальних закладів за місцем проживання дітей,  підвищення  ефективності  їх роботи,  вжиття заходів до відновлення тих, що використовуються не за призначенням, залучення до занять в гуртках, спортивних секціях дітей з малозабезпечених і неблагополучних сімей .

                                                                                                                      Постійно

                                                                                                                     

 

 

Секретар ради                                                                     Т.С.Проскуріна.