ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення LХІ позачергової сесії V скликання "Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019 р № 428 «Про сільський бюджет на 2020 рік» (20301519000)" № 663 від 7 грудня 2020 року

 

                                                                      

У К Р А Ї НА

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

LХІ позачергової  СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ V скликання

_____________________________________________________________________________________

від  07 грудня 2020 року                                                                                           № 663

с. Шевелівка

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 20.12.2019 р № 428

«Про сільський бюджет на 2020 рік»

(20301519000)                                                                                                                                                                                                                                                         

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Шевелівська сільська рада 

                                                    ВИРІШИЛА:

1.         Визначити на 2020  рік:

доходи сільського бюджету у сумі  4535267  гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 4418174 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 117093 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 4643968 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 4291361  гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 352607 гривень, в тому числі бюджет розвитку -343014 гривень згідно з додатком  3 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 126813 гривень згідно з додатком 2  до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 235514 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 46113 гривень, що становить 1,0 видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2020 рік  за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 4 до цього рішення. Надати право Шевелівській сільській раді проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із районного бюджету у період між сесіями сільської ради, за умови погодження з постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансування сільської ради , з наступним внесенням змін до рішення про сільський  бюджет.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році у сумі 3169209 гривні згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради  «Про районний бюджет на 2020 рік». Джерелами формування у частині фінансування є надходження визначені у статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691,71  Бюджетного кодексу України 

2) у частині фінансування є надходження, визначені у  статті 71,72  Бюджетного кодексу України.

8.  Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення населенню; 

поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Дозволити Шевелівській сільській раді здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною планово-бюджетної комісією сільської ради відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Шевелівській сільській раді, в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку  на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 2 тижнів  з дня набрання чинності цього рішення.

 

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головного розпорядника коштів сільського бюджету на 2020 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7  до цього рішення.

Розпоряднику коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13. Надати право сільській раді протягом 2020 року здійснювати  видатки на фінансування дошкільних навчальних та клубних закладів одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та коштів  сільського бюджету.

 

14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

15. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право Шевелівській сільській раді, в особі  сільського голови,  коригувати розпис районного бюджету за напрямами видатків головного розпорядника коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), за умови погодження постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансування сільської ради , з наступним внесенням змін до рішення сільської ради про сільський бюджет.

16. Надати право постійній комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансування сільської ради  в процесі виконання сільського бюджету, при необхідності, за висновком головного бухгалтера та обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Шевелівській сільській раді надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань сільського бюджету органам Державної казначейської служби України.

17 Надати право сільському  голові  Шевелівскої сільської ради укладати договори про міжбюджетні трансферти з районною радою з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

18. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому апарату Шевелівської сільської ради. 

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів сільської ради (Пономаренко Т.А.)

 

 

 

 

Шевелівський сільський голова                                        Галина ЄВСЮКОВА

  

Шевелівська сільська рада

П О Я С Н Е Н Н  Я

До рішення   LХІ позачергової сесії сільської ради V скликання

                      від 07.12.2020 року                                                      № 663

      1. Перерозподілити ліміти  за рахунок економії лімітів по функціям загального фонду сільського бюджету.у сумі 33487 грн

     По КФК 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,  сільської рад та їх виконавчих комітетів 

Жовтень код 2274 - 20934 грн                                                                                                                                         

Грудень код 2111 + 22762 грн

Грудень код 2120 + 5009 грн

Грудень код 2210 + 3336 грн (Придбання канцтоварів)

Грудень код 2240 + 2380 грн (Програма місцеві бюджети, заправка картриджів)

По КФК 0113210 Організація та проведення громадських робіт

Червень код 2111 – 363  грн 

Липень код 2111 -  4036 грн

Серпень код 2111 – 2426  грн

Вересень код 2111 – 993 грн 

Квітень код 2120 – 1065 грн 

Липень код 2120 -  888 грн

Серпень код 2111 – 534  грн

Вересень код 2111 – 217 грн 

По КФК 0114060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури

     Січень код 2210 – 1174 грн

 

По КФК 0114282 Інші заходи у галузі культури і мистецтва 23072 грн

      Жовтень код 2210 – 203 грн

      

По КФК 0116030 Організація  благоустрою населених пунктів у сумі 15312 грн

Липень код 2210 -  654 грн

Бухгалтер                                       Т.А.Пономаренко