ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення LVІІ сесії V скликання "Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2019 р. № 428 «Про сільський бюджет на 2020 рік» (зі змінами) (20301519000)" № 643 від 13 жовтня 2020 року

                                                                      

У К Р А Ї НА

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

LVІІІ  СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ V скликання

_____________________________________________________________________________________

від  13 жовтня 2020 року                                                                                           № 643

с. Шевелівка

Про внесення змін до рішення сільської ради 

від 20 грудня  2019 р.  № 428

«Про сільський бюджет на 2020 рік» (зі змінами)

(20301519000)                                                                                                                                                                                                                                                         

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», сільська рада 

                                                    ВИРІШИЛА:

1.         Визначити на 2020  рік:

доходи сільського бюджету у сумі  4587630  гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 4510537 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 77093 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 4696331 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 4353485  гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 342846 гривень, в тому числі бюджет розвитку -333253 гривень згідно з додатком  3 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 157052 гривень згідно з додатком 2  до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 265753 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 46113 гривень, що становить 1,1 видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2020 рік  за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 4 до цього рішення. Надати право Шевелівській сільській раді проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із районного бюджету у період між сесіями сільської ради, за умови погодження з постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансування сільської ради , з наступим внесенням змін до рішення про сільський  бюджет.

 

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році у сумі 3194141 гривні згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради  «Про районний бюджет на 2020 рік». Джерелами формування у частині фінансування є надходження визначені у статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691,71  Бюджетного кодексу України 

2) у частині фінансування є надходження, визначені у  статті 71,72  Бюджетного кодексу України.

8.  Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення населенню; 

поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Дозволити Шевелівській сільській раді здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною планово-бюджетної комісією сільської ради відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Шевелівській сільській раді, в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку  на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 2 тижнів  з дня набрання чинності цього рішення.

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін, визначені бюджетним законодавством.

11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головного розпорядника коштів сільського бюджету на 2020 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7  до цього рішення.

Розпоряднику коштів забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13. Надати право сільській раді протягом 2020 року здійснювати  видатки на фінансування дошкільних навчальних та клубних закладів одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та коштів  сільського бюджету.

 

14. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

15. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право Шевелівській сільській раді, в особі  сільського голови,  коригувати розпис районного бюджету за напрямами видатків головного розпорядника коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), за умови погодження постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансування сільської ради , з наступним внесенням змін до рішення сільської ради про сільський бюджет.

16. Надати право постійній комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансування сільської ради  в процесі виконання сільського бюджету, при необхідності, за висновком головного бухгалтера та обґрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Шевелівській сільській раді надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань сільського бюджету органам Державної казначейської служби України.

17 Надати право сільському  голові  Шевелівскої сільської ради укладати договори про міжбюджетні трансферти з районною радою з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

18. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому апарату Шевелівської сільської ради. 

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів сільської ради (Пономаренко Т.А.)

 

Шевелівський сільський голова                                    Галина ЄВСЮКОВА

  

Шевелівська сільська рада

П О Я С Н Е Н Н  Я

До рішення   LVІІІ сесії сільської ради V скликання

                      від 13.10.2020 року                                                      № 643

         1.  Збільшити доходну частину загального  фонду сільського бюджету  2020 року за рахунок іншої субвенції з районного бюджету  у сумі 1150,0  тис. грн. 

А саме:

41053900 Жовтень – 250000 грн

41053500 Жовтень – 900000 грн

        2.  Збільшити видаткову частину загального  фонду сільського бюджету  2020 року за рахунок іншої субвенції з районного бюджету  у сумі 1150,0тис. грн.           

    А саме:

         По КФК 7370  Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 250,0 тис. грн.   

      Жовтень код 2610 – 250,0 тис. грн (придбання матеріалів для продовження поточного ремонту                      системи водозабезпечення с. Шевелівка  по вул. Центральній.)

По КФК 7463  Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з  інших місцевих бюджетів

       Жовтень код 2240 – 900,0 тис. грн (проведення поточного ремонту доріг комунальної власності в с.Шевелівка)

       3.  Збільшити видаткову частину загального  фонду сільського бюджету  2020 року за рахунок вільних залишків  у сумі 86410 грн. 

А саме:

По КФК 0116030 Організація благоустрою населених пунктів у сумі 53710

Жовтень код 2210 – 44710 грн. (придбання сміттевих баків)

Жовтень код 2240 – 9000 грн (виготовлення проекту землеустрою)

По КФК 0117370  Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку тариторій)  22700  грн.

   Жовтень  код 2610 – 12700 грн ( фінансова  підтримка КП «Комунальник-1» а саме:  оплата за спецвикористання води)

Жовтень  код 2240 – 10000 грн ( виготовлення технічного паспорта  амбулаторії)

По КФК 0114060 забезпечення дыяльності палаців і будинків культури. Клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів-10000 грн.

  Жовтень код 2240 + 10000 грн ( виготовлення технічного паспорта)                  

 

 

4. Перерозподілити ліміти  за рахунок економії лімітів по функціям загального фонду сільського бюджету сумі 75710 грн 

А саме:

     По КФК 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,  сільської рад та їх виконавчих комітетів у сумі 75710 грн

Жовтень код 2240 – 75710 грн

Жовтень код 2111 + 60418 грн

Жовтень код 2120 + 13292 грн

    По КФК 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2000 грн

  Жовтень код 2730 + 2000 грн                   

        Бухгалтер                                       Т.А.Пономаренко