ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення XXXІХ сесії V скликання "Про затвердження Програми організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на території Шевелівської сільської ради у 2019 році" № 303-V від 18 грудня 2018 року-----------------------------------------

 

 

 

                                                                         У К Р А Ї Н А

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІХ сесія V скликання

_____________________________________________________________________________________

                                                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 18 грудня  2018 р.                                                                                             № 303-V

 

 

Про затвердження Програми організації

громадських робіт таінших робіт тимчасового

 характеру на території

Шевелівської сільської ради у 2019 році

                        З метою додаткового стимулювання мотивації до праці, запобігання зростанню безробіття, матеріальної підтримки зареєстрованих безробітних осіб та осіб, які перебувають на обліку у Балаклійському районному центру зайнятості  як такі, що шукають роботу; працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50% передбаченої законодавством тривалості робочого часу, у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції, відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. за № 175, керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Шевелівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1.      Затвердити Програму організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на території Шевелівської сільської ради у 2019 році (додається).

2.      Доручити сільському голові Євсюковій Г.І. укладення відповідних договорів на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт з Балаклійським районним центром зайнятості та строкові трудові договори на участь в оплачуваних громадських роботах з особами, направленими центром зайнятості.

3.        Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, соціально –економічного розвитку, бюджету та  фінансів сільської ради (голова - Пономаренко Тетяна Анатоліївна).

 

 

                     Сільський голова                                                        Г.І.Євсюкова

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХХХІХ сесії

Шевелівської сільської ради

V скликаннявід 18 грудня 2018 року № 303-V

 

Програма організації громадських робіт

та інших робіт тимчасового характеру на території

Шевелівської сільської ради у 2019 році

 

 

1.      Загальні положення

 

1.1. Програма організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на території Шевелівської сільської ради у 2019 році (далі по тексту – Програма) розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України,  Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. за № 5067-VI, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. за № 175.

1.2. Головна мета Програми – здійснення конкретних заходів, спрямованих на реалізацію державної політики зайнятості,  регулювання ринку праці, соціальний захист населення міста, сприяння зайнятості населення, додаткове стимулювання мотивації до праці, запобігання зростанню безробіття, створення умов для забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян.

1.3. Основні завдання Програми:

- додаткове стимулювання мотивації до праці;

- запобігання зростанню безробіття;

- матеріальна підтримка зареєстрованих безробітних осіб та осіб, які перебувають на обліку у Балаклійському районному центру зайнятості  як такі, що шукають роботу.

1.4. Програма реалізується на засадах соціального партнерства за участю підприємств, організацій та установ міста, профспілок, Балаклійського районного центру зайнятості,   Шевелівської сільської ради та її виконавчого комітету.

 

2.      Основні напрями Програми

 

            Спільно з Балаклійським районним центром зайнятості забезпечити на підприємствах, в установах і організаціях на території  Шевелівської сільської ради протягом 2019 року організацію  громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру.

 

3. Заходи із забезпечення виконання Програми

обсяги та джерела їх фінансування

 

            3.1. Громадські роботи є видом суспільно корисних оплачуваних робіт в інтересах територіальної громади с.Шевелівка, які організовуються для додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб і виконуються ними на добровільних засадах.

3.2. Громадські роботи, що відповідають потребам територіальної громади міста або задовольняють суспільні потреби територіальної громади, організовуються виконавчим комітетом Балаклійської міської ради  за участю Балаклійського районного центру зайнятості на договірних засадах на підприємствах, в установах та організаціях комунальної та інших форм власності.

3.3. До виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру на добровільних засадах залучаються такі категорії осіб:

- зареєстровані безробітні;

- особи, які перебувають на обліку в Балаклійському районному центру зайнятості як такі, що шукають роботу;

- працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції.

  3.4. Перелік підприємств, установ та організацій комунальної та іншої форм власності, за участю яких планується організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на території Шевелівської сільської ради у 2019 році, затверджується виконавчим комітетом Шевелівської сільської  ради за пропозиціями Балаклійського районного центру зайнятості.

3.5. Види громадських робіт визначаються виконавчим комітетом Шевелівської сільської ради за пропозиціями Балаклійського районного центру зайнятості за такими критеріями:

1) мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії;

2) можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня;

3) мають економічну, соціальну та екологічну користь для міста;

4) надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.

  Громадські та інші роботи тимчасового характеру повинні  проводитись виключно на  спеціально створених для цього тимчасових робочих місцях.

3.6. Фінансування організації громадських,  до яких залучаються зареєстровані безробітні та/або працівники, які втратили частину заробітної плати, планується проводити у 2019 році за рахунок коштів місцевих бюджетів, в т.ч. сільського бюджету, та/або коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Фінансування  організації громадських робіт  планується здійснювати  рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію за рахунок коштів місцевих  бюджетів та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Фінансуванняорганізації інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших джерел, не заборонених законодавством.

3.7. Програмою передбачені заходи  для забезпечення її виконання при фінансуванні рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію за рахунок місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (Додаток № 1). Вказаними заходами передбачається фінансування видатків з організації громадських робіт, які проводитимуться на території Шевелівськоїсільської ради, за рахунок видатків сільського бюджету відповідно до рішення Шевелівської сільської ради про сільський бюджет на 2019 рік, коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття,  а також кількість робочих місць для їх проведення, обсяги та джерела фінансування. Фінансування видатків з організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, може також здійснюватись за рахунок коштів бюджетів вищого рівня, роботодавців та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Виконавцем вказаних заходів (роботодавцем) є Шевелівська сільська рада якій доручається укладення відповідних договорів на організацію та проведення громадських робіт з Балаклійським районним центром зайнятості та строкові трудові договори на участь в громадських роботах з особами, направленими центром зайнятості.

   В ході реалізації Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на її реалізацію, уточненням переліку заходів.

  3.8. Оплата праці осіб, зайнятих на громадських та інших роботах тимчасового характеру, здійснюється за фактично виконану роботу за розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами відповідно до законодавства і не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

 

4.      Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дозволить організувати у 2019 році оплачувані громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру на території Шевелівської сільської ради для зареєстрованих  безробітних та/або працівників, які втратили частину заробітної плати, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, місцевих бюджетів та коштів підприємств, для яких ці роботи виконуються.

 

 

Секретар сільської ради                                                     Т.С.Проскуріна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до Програми організації громадських робіт

та інших робіт тимчасового характеру на

території Шевелівської сільської ради у                                                                                                                 2019 році

 

 

 

Заходи

із забезпечення виконання Програми організації

громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру

на території Шевелівської сільської ради у 2019 році

 

 

Зміст заходу

Кількість  робочих місць для проведення оплачуваних громадських робіт

Заплановане фінансування видатків з організації громадських робіт, грн.

 

Виконавець заходу

Термін виконання

 

Всього

Місцеві бюджети (50%)

ФЗДСС

ВБ

(50%)

Міський бюджет:

 

Субвенція районного бюджету міському бюджету:

Проведення оплачуваних громадських робіт

4

130200

65100

 

 

65100

 

Шевелівська сільська рада

2019 р.

Всього:

4

130200

65100

 

 

65100

 

 

 

 

 

 

          Секретар  сільської ради                                              Т.С.Проскуріна