ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

 

                                                                                                    

 

                                                                            У К Р А Ї Н А

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

               ХХХIХ  сесія V скликання

_____________________________________________________________________________

Рішення

Від 18 грудня 2018 року                                                                №302 - V

 «Про сільський бюджет на 2019 рік»


                         Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Шевелівська сільська рада Балаклійського району Харківської області 

ВИРІШИЛА:

 

1.Визначити на 2019рік:

          -доходи сільського бюджету на 2019 рік у сумі   2716531 гривень,у тому числі доходизагального фондусільського бюджету визначити у сумі 2706938 гривень, спеціального фонду  місцевого  бюджету  9593 гривень згідно з додатком1 цього рішення;

- видатки сільського  бюджету на 2019 рік у сумі  2716531 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі  2456938 гривень та видатків спеціального фонду бюджету 259593 гривень в тому числі бюджет розвитку 250000 гривень;

            -профіцит за   загальнимфондом місцевогобюджету у сумі250000 згідно з додатком 2 до цьогорішення;

      -дефіцит заспеціальним фондоммісцевого бюджету у сумі250000гривеньзгідно з додатком 2 до цьогорішення;

      -оборотнийзалишокбюджетнихкоштівмісцевого бюджету у розмірі46681гривень, що становить 1,9відсотківвидатківзагального фонду місцевого бюджету, визначенихцим пунктом.

2.Затвердити бюджетні  призначення головним розпорядникам  коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних  виконавців бюджетних програм згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2019 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

4.Затвердитирозподілвитратмісцевого бюджету на реалізаціюмісцевих/регіональнихпрограм у сумі945275гривеньзгідно з додатком5 до цьогорішення.

5.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на ремонт, будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для розпорядників коштів місцевого бюджету на 2019 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до цього рішення. 

Розпорядникамкоштівмісцевого бюджету забезпечити у повномуобсязіпроведеннярозрахунків за електричнуенергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послугизв’язку ,якіспоживаютьсябюджетнимиустановами та укладаннядоговорів за кожним видом енергоносіїв у межах установленихвідповіднимрозпорядникомбюджетнихкоштівобґрунтованихлімітівспоживання. 

7.Установити, що у загальномуфондімісцевого бюджету на 2019рік:

1) до доходівзагального фонду місцевихбюджетів належать доходи, визначеністаттями69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначеністаттею101Бюджетного кодексу Українита РішеннямБалаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік»

2) джереламиформування у частиніфінансування є надходження, визначені пунктом 2статті 72Бюджетного кодексу України;

8.Установити, щоджереламиформуванняспеціального фонду місцевого бюджету на 2019рік:

1) у частинідоходів є надходження, визначеністаттями691,71 Бюджетного кодексу України, а такожнадходженнявідповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019рік»:

2) у частиніфінансування є надходження, визначеністаттею71Бюджетного кодексу України;

9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктом 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

10. Визначити на 2019ріквідповідно до статті 55 Бюджетного кодексу Українизахищенимивидаткамимісцевого бюджету видаткизагального фонду на:

- оплата праціпрацівниківбюджетнихустанов (код 2110);
- нарахування на заробітну плату (код 2120);
- придбаннямедикаментів та перев’язувальнихматеріалів (код 2220);
- забезпечення продуктами харчування (код 2230);
- оплата комунальнихпослуг та енергоносіїв (код 2270);
- поточнітрансфертинаселенню (код 2700);
-     поточнітрансфертимісцевим бюджетам (код 2620).

       11. Дозволити сільській раді в особі сільського голови  отримувати  позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

12. Дозволити сільській раді  обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

13. Розпорядникукоштівмісцевого бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити :

1) затвердженняпаспортівбюджетнихпрогрампротягом 45 днів з дня набраннячинностіцимрішенням;

2) здійсненняуправліннябюджетними коштами у межах встановленихїмбюджетнихповноважень та оцінкиефективностібюджетнихпрограм, забезпечуючиефективне, результативне і цільовевикористаннябюджетнихкоштів, організацію та координаціюроботирозпорядниківбюджетнихкоштівнижчогорівня та одержувачівбюджетнихкоштів у бюджетному процесі;

4) забезпеченнядоступностіінформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійсненняпублічногопредставлення та публікаціїінформації про бюджет за бюджетнимипрограмами та показниками, бюджетніпризначеннящодоякихвизначеніцимрішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленимиМіністерствомфінансівУкраїни, до 15 березня 2019 року;

5) взяттябюджетнихзобов’язань, довгостроковихзобов’язань за енергосервісом та здійсненнявитрат бюджету;

14.Надати право постійній комісії сільської  ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання місцевого  бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обгрунтованим поданням розпорядника коштів місцевого  бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської  ради.

15.Додатки 1-7 до цього рішення є його невід”ємною частиною.

16.Контроль за рішенням покласти на постійну комісію з питань  планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансування  сільської  ради (голова -Пономаренко Т.А.)

 

Сільський голова                                   Г.І.Євсюкова