ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення XXXIV позачергової сесії V скликання "Про внесення змін до рішення Шевелівської сільської ради V скликання «Про затвердження складу тендерного комітету з організації та проведення процедури закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти

 

 

 

                                                                  У К Р А Ї Н А                                                      

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        ХХХІVпозачергова сесія V скликання

_____________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 05 червня  2018 року                                                                                      № 253 -V  

Про внесення змін до рішення Шевелівської

сільської ради V  скликання «Про затвердження складу

тендерного комітету з організації та проведення процедури

 закупівель товарів, робіт та послуг за державні

кошти Шевелівської сільської ради » від 22.06.2016 р. № 79-V

       Керуючись Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти",  рішенням  виконавчого комітету № 27 від 21.06.2016 року «Про утворення тендерного комітету , ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Шевелівської сільської ради

                                                        ВИРІШИЛА :

   1. Внести зміни до рішення Шевелівської сільської ради  V скликання «Про затвердження складу тендерного комітету з організації та проведення процедури закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти Шевелівської сільської ради » від 22.06.2016 р. № 79-V до дотатку 1 пункту 5, виклавши в наступній редакції (додається).

   2.Затвердити Положення  про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг з бюджетних коштів Шевелівської  сільської ради (додаток 2).

   3. Затвердитипорядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю (додаток 3).

  4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування соціально -  економічного розвитку, бюджету та фінансів сільської ради (голова - Пономаренко Т.А.).

 

 

                               Сільський голова                                                        Г.І.Євсюкова  

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                            Додаток № 1

до рішення Шевелівської  сільської  радиV  скликання

від 05.06.2018 №  253-V  

СКЛАД

ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕУ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ , РОБІТ ТА  ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

                    

1. Євсюкова Г.І. – голова тендерного комітету;

2.  Проскуріна Тетяна Сергіївна – секретар тендерного комітету;

3. Шабатура Тетяна  Григорівна – член тендерного комітету;

4. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – член тендерного комітету;

5. Кононова Ярослава Степанівна –      член тендерного комітету.

 

                    Секретар сільської ради                                                   Т.С.Проскуріна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

Додаток № 2

до рішення Шевелівської  сільської  радиV  скликання

            від 05.06.2018 №  253-V  

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів,

робіт і послуг з бюджетних коштів Шевелівської  сільської ради

 

I. Порядок створення та організація діяльності тендерного комітету

1. Комітет з конкурсних торгів (далі - комітет) - службові (посадові) особи Шевелівської  сільської ради, депутата, члени виконавчого комітету , керівники організацій, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон).

2. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

3. Комітет у своїй діяльності керується положенням про комітет з конкурсних торгів, Законом та іншими нормативно-правовими актами. 

II.  Порядок створення та організація діяльності комітету

Склад комітету та Положення про нього затверджуються рішенням   Шевелівської сільської ради .  До складу комітету не можуть входити  представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим .

Зміни до складу членів комітету затверджуються рішенням замовника.

2. До складу комітету входить не менше п'яти осіб. Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається рішенням  сесії сільської ради  та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

4. Голова комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря з числа

                                                                                                                                                  

 членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

 

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов'язки голови комітету на період своєї відсутності).

За рішенням комітету можуть залучатись службові (посадові) та інші особи структурних підрозділів замовника для надання консультацій з технічних питань, що зазначені в документації конкурсних торгів.

5. Формою роботи комітету є засідання, які скликаються головою комітету. Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.

6. На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання:

- планування здійснення процедур закупівель

- складення та затвердження річного плану державних закупівель;

- вибір процедури закупівлі;

- інші питання відповідно до Закону.

7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю  голосів у присутності не менше двох третин членів комітету.

За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

8. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету,  присутніми на засіданні комітету.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням  причин відмови.

 

III.  Головні функції комітету

Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

-   планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);

-   складення та затвердження річного плану державних закупівель;

-   здійснення вибору процедури закупівлі;

                                                                                                                                                       

      -  проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;

-   забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного вибору переможця;

-   надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;

-    організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);

-    проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника; оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку;

-    забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;

-   оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;

-  ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;

-   вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;

-    забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;

-   сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

-   здійснення інших дій, передбачених Законом.

 

IV.  Права та обов'язки членів комітету

1. Члени комітету мають право:

-  виносити питання на розгляд комітету;

-  ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;

-  одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення

                                                                                                                                                     

 процедур закупівель;

-  заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

-  здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2. Члени комітету зобов'язані:

- організовувати та проводити процедури закупівель;

- брати участь в усіх його засіданнях особисто;

 - забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;

- в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані;

- сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

- вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель;

- пройти навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Міністерством економіки України.

Члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом.

Члени комітету зобов'язані дотримуватися вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону та інших нормативно-правових актів, об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економіки України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

3. Голова комітету:

організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

                                                                                                                                       

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;

визначає функції кожного члена комітету;

уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавств.

4. Секретар комітету призначається головою комітету у встановленому цим положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5. Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою замовника.

6. За відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету.

V. Відповідальність

1. Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.

 

 

 

Секретар сільської ради                                            Т.С.Проскуріна.С.Проскурінакладу

          

                                      

Додаток № 3

до рішення сесії Шевелівської  сільської ради  V  скликання

     від 05.06.2018 №  253-V  

 

 

ПОРЯДОК

розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю

 

            1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг тендерним комітетом Шевелівської  сільської ради с (далі – замовника), поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю. Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (зі змінами) (далі - Положення).

2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі - учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення тендерним комітетом замовника процедур закупівель, установлених Положенням, може оскаржити рішення, дії або бездіяльність тендерного комітету замовника до уповноваженого органу.

3. Об'єктом оскарження не може бути:

зроблений тендерним комітетом замовника вибір процедури закупівлі;

рішення тендерного комітету замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

4.До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення тендерним комітетом замовника процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, тендерному комітету замовника або уповноваженому органу. У разі надходження скарги, протягом трьох робочих днів від дня її отримання уповноважений орган інформує про це замовника - замовника.

Тендерний комітет замовника може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання. Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення тендерним комітетом замовника порушення процедури закупівлі.

5. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:

учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;

учасником - фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.

                                                                                                                                                        

6. Скарга повинна містити:

а) відомості про учасника: найменування, місцезнаходження, телефони - для юридичних осіб;

прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання - для фізичних осіб;

б) відомості про замовника: найменування, місцезнаходження, телефони, телефакс, прізвище, ім'я та по батькові особи, відповідальної за здійснення процедур державних закупівель;

в) відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі, місце проведення процедури закупівлі;

г) викладення змісту підстав, у зв'язку з якими вона подається;

ґ) інформацію, у тому числі документи (за наявності), що підтверджують порушення замовником процедур закупівель;

д) номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства;

е) копію довідки про включення учасника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - для юридичних осіб - резидентів (для нерезидентів указується країна реєстрації, а замість ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України указується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);

є) вимоги скарги  

7. Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги. Оформлена скарга скріплюється швидкозшивачем з нанесенням на титульному аркуші дати та вихідного номера скарги (у разі його присвоєння). Усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою учасника, який подав скаргу, якщо учасник є юридичною особою.

8. У разі подання скарги відповідно до пункту 4 цього Порядку (пункт 86 Положення) тендерний комітет замовника або уповноважений орган зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги замовником або уповноваженим органом, про що повідомляється протягом одного робочого дня Державне казначейство. Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття тендерним комітетом замовника або уповноваженим органом рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку тендерний комітет замовника має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли уповноважений орган прийняв в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.

9. Тендерний комітет замовника повинен не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника - переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь. Тендерний комітет замовника передає повідомлення факсимільним зв'язком з подальшим його направленням поштовим зв'язком.

10. Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:

                                                                                                                                              

а) подана з порушенням вимог пункту 5 цього Порядку;

б) зміст не відповідає пункту 6 цього Порядку;

в) об'єктом оскарження є зроблений тендерним комітетом замовника вибір процедури закупівлі або рішення про відхилення всіх тендерних пропозицій;

г) у разі відкликання скарги учасником.

11.Тендерний комітет замовника приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

у разі коли скаргу не задоволено - причини прийняття такого рішення;

у разі коли скаргу задоволено повністю або частково - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту.

Рішення про розгляд скарги тендерний комітет замовника надсилає

уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

12. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати скаргу, подану в тендерний комітет замовника.

13. У разі виявлення за скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, що впливають на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, уповноважений орган має право відмінити процедуру закупівлі, визнати

результати такої процедури закупівлі недійсними, зобов'язати тендерний комітет замовника розпочати нову процедуру закупівлі. Рішення уповноваженого органу про визнання результатів процедури закупівлі недійсними є обов'язковим як для тендерного комітету замовника, так і для учасників.

Рішення Мінекономіки про відміну процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі недійсними є підставою для звернення до суду з приводу відшкодування витрат, пов'язаних з участю в процедурі закупівлі. Відшкодування таких витрат здійснюється на підставі рішення суду.

14. Примірник рішення за результатами розгляду скарги тендерний комітет замовника протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу і Державному казначейству України.

                 Секретар сільської ради                                              Т.С.Проскуріна