ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

У К Р А Ї Н А

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  _____________________________________________________________________________

 

 

 ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я

Від 17 січня 2017  р.                                                                                     №     

 

Про затвердження Порядку

проведення громадських обговорень

з питань добровільного об’єднання

територіальних громад   

 

 

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», комісія

 

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад.

 

 

 

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                      

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 

Голова постійної депутатської комісії                                          Худик Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                     

правопорядку, соціального захисту населення,

та роботи з молоддю

  

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК

проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад

 

1. Порядок проведення громадського обговорення  на території Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області з питання добровільного об’єднання

 територіальних громад (далі – Порядок) визначає механізм проведення громадського обговорення та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій (зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Порядок  розроблений  відповідно до Законів  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про добровільне об’єднання територіальних громад» .

2. Метою цього Порядку є створення нормативно-правової бази для реалізації законного права мешканців територіальної громади Шевелівської сільської ради на участь в обговоренні ініціативи, перспектив, наслідків і прийнятті рішень з питання добровільного об’єднання територіальної громади села Шевелівка Шевелівської сільської  ради з суміжними територіальними громадами, взаємодії органів місцевого самоврядування, що враховує взаємні інтереси та виключає виникнення соціальних конфліктів.

3. Предметом громадського обговорення є пропозиції, заявлені відповідно до ст.ст.  5,7  Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», про добровільне об’єднання територіальної громади села Шевелівка Шевелівської сільської  ради з суміжними територіальними громадами та підготовлені робочою групою проекти рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад.

4. Реалізація цього Порядку направлена на вирішення наступних завдань:
– інформування громадськості про ініціативи та пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальної громади села Шевелівка Шевелівської сільської  ради з суміжними територіальними громадами;
– з’ясування громадської думки з предмету та питань, що виносяться на громадське обговорення;
–  формування підстав для подальшого прийняття рішення з обговорюваного питання Шевелівською сільською радою.

5. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні особи, що є членами територіальної громади села Шевелівка Шевелівської сільської ради, які на день їх проведення досягли вісімнадцятирічного віку, залучені організаторами громадського обговорення фахівці,   запрошені організаторами обговорення представники суміжних територіальних громад та/або посадові особи їх органів самоврядування. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.

6. Громадське обговорення передбачає:
1) вирішення організаційних (технічних) питань:
– час та дата проведення громадського обговорення;
– місце проведення громадського обговорення;
– визначення цільової групи та ефективного способу інформування потенційних учасників для участі у заході;
Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених сторін про проведення громадських обговорень є:
– оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на дошці оголошення, радіо, в Інтернеті);
– розсилання письмових запрошень.
2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних громад та проведення аналізу поданих пропозицій (зауважень);
3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.

7. Громадське обговорення може проходити у формі (конференція, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, Інтернет-конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та власних організаційних можливостей. Вивчення пропозицій в рамках громадського обговорення може проводитись у формі анкетування, що проводиться депутатами відповідної ради по своїх округах.

8. Громадське обговорення проводиться протягом 30 днів з дня надходження (реєстрації виконавчим органом селищної ради) пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад. У разі, якщо 30-й день припадає на вихідний (субота, неділя) або святковий неробочий день, громадське обговорення повинно бути проведене не пізніше останнього робочого дня в межах встановленого 30-ти денного строку.

9. Організацію громадських обговорень по Шевелівській сільській  раді з питань, визначених цим Порядком, здійснює виконавчий комітет Шевелівської сільської  ради.

10. З метою проведення громадського обговорення сільський голова приймає розпорядження відповідно до положень Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Розпорядження сільського голови повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, дату, час, місце та строк його проведення, форму проведення та склад робочої групи з організації проведення громадського обговорення. 
У разі проведення громадського обговорення у формі конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у розпорядженні с
ільського голови визначається особа, відповідальна за ведення протоколу.

11. Витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням громадського обговорення, здійснюються за кошти сільського бюджету та інших джерел , не заборонених чинним законодавством.

12.Організатор  проведення громадського обговорення:
– оприлюднює інформацію про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та про призначення громадського обговорення;

– реєструє, розглядає та узагальнює пропозиції громадськості;

– оприлюднює результати громадського обговорення.

13. Повідомлення про пропозицію щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та проведення громадського обговорення оприлюднюється протягом 10-ти днів з дня надходження пропозиції.

14. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.
Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення
Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

15. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб.

16. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі пропозиції (зауваження).  Протокол підписується головуючим та особою, відповідальною за ведення протоколу.

17. Організатор  проведення громадського обговорення протягом 3 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

18. Звіт підписується усіма відповідальними особами  та надається сільському голові для винесення його разом із пропозицією на розгляд чергової сесії сільської ради для прийняття відповідних рішень з питання   добровільногооб’єднання територіальних громад.

19. Оприлюднення результатів громадського обговорення здійснюється шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Шевелівської сільської  ради .

 

 

 

 

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 

 

Голова постійної депутатської комісії                                          Худик Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                      

правопорядку, соціального захисту населення,

та роботи з молоддю